POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM

wsparcie inicjatyw pacjentów i środowiska lekarskiego

 

Opis

Celem naszej Fundacji jest kreowanie energii społecznej oraz inicjowanie i wzmacnianie różnych inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania i zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą nowotworową. Czerpiąc z energii społecznej i wiedzy ekspertów, chcemy uczynić walkę z rakiem priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce.

Mamy nadzieję, że misja Ligi – walka o życie i zdrowie setek tysięcy Pacjentów i Pacjentek – ułatwi nam przekraczanie lokalnych i grupowych egoizmów oraz pokonanie fragmentaryzacji aktywności społecznej. Chcemy działać razem, w klimacie zaufania, umacniając najlepsze praktyki budowy kapitału społecznego w Polsce. Walkę z rakiem postrzegamy zarówno jako problem medyczny, jak i kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, które dotyczy nas wszystkich.

Programową podstawę naszych działań stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Polski „cancer plan” przewiduje 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne profesje i środowiska. Dostrzegając szansę, jaką daje różnorodność, głęboko wierzymy, że walka z rakiem, zagrożeniem szczególnie demokratycznym, ma w sobie wspólnotowy potencjał. Pracując nad poprawą jakości i dostępu do najwyższych standardów opieki onkologicznej, koncentrujemy się również na uczynieniu walki z rakiem społecznym, czyli uniwersalnym zobowiązaniem.

Walkę z rakiem traktujemy jako kluczowe wyzwanie cywilizacyjne z punktu widzenia rozwoju kraju. Chcemy zachęcić jak najwięcej Polaków do edukacji onkologicznej i podjęcia wspólnej walki z problemem choroby nowotworowej.

Naszym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy ochroną zdrowia, edukacją, nauką i polityką społeczną.

Dostrzegamy znaczenie nierówności zdrowotnych oraz problem samotności pacjentów onkologicznych. Korzystając z wiedzy oraz zaangażowania naszych ekspertów i wolontariuszy, będziemy wspierać budowę otwartej wspólnoty pacjentów i lekarzy.

Chcemy wspierać system opieki onkologicznej w Polsce. Realizując własne projekty, będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które chcą aktywnie zmieniać polski system walki z rakiem w wymiarze medycznym i społecznym.

Wiedza i odpowiedzialność

Działalność ekspercka jest dla nas kwestią obywatelskiej odpowiedzialności. Rozumiejąc złożoność problemu walki z rakiem, będziemy łączyć przygotowywanie analiz eksperckich z aktywną działalnością w sferze publicznej i zaangażowaniem w sprawy pacjentów.

Wspólnie z towarzystwami naukowymi, instytutami naukowo-badawczymi oraz ekspertami krajowymi i międzynarodowymi, będziemy przygotowywać analizy dla rządu, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów i innych jednostek. Będziemy działać na rzecz wzmacniania jakości edukacji w uczelniach medycznych w zakresie onkologii i medycyny rodzinnej – najważniejszych elementów w szkoleniu profesjonalnych kadr w Polsce.

W ramach krytycznego partnerstwa będziemy wspierać inicjatywy rządu, Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zmierzające do poprawy skuteczności walki z rakiem w Polsce.

Emancypacja

Wierzymy, że skuteczna walka z rakiem musi mieć charakter interdyscyplinarny. Oprócz reform organizacyjnych i instytucjonalnych, dostrzegamy potrzebę zmiany społecznego statusu chorych na nowotwory. Będziemy promować i wspierać postulaty pacjentów onkologicznych.

Jesteśmy przekonani, że w nowoczesnym (czyli otwartym) społeczeństwie, ludzi chorych i zdrowych zdecydowanie więcej łączy, niż dzieli. Poprzez edukację społeczną będziemy inicjować działania na rzecz upodmiotowienia pacjentów walczących z chorobą nowotworową oraz ich bliskich.

Współpraca międzynarodowa

Liga jako członek ECL (European Cancer Leagues Association) będzie współpracować z doświadczonymi zagranicznymi partnerami i wykorzystywać ich doświadczenia. Rozwijając sieć międzynarodowych kontaktów, będzie wspierać ogólnoeuropejskie inicjatywy na rzecz uczynienia walki z rakiem priorytetem instytucji ochrony zdrowia.

KONTAKT

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa

biuro@ligawalkizrakiem.pl

KRS: 0000567698

Więcej informacji na STRONIE FUNDACJI.

Wróć do listy

Siedziba Warszawa